תוצאות
אחרונות
תוצאות אחרונות
לתוצאות נוספות

תנאי שימוש באתר

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאת ( il.co.maarive.sport1 להלן: "האתר") ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם המתחם ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר ספורט 1/2" ו/או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת צ'רלטון בע"מ ("צ'רלטון"), חברה פרטית שמספרה 511717688 מרח' האחים מסלויטה 15 ת"א. צ'רלטון הנה חברה העוסקת, בין היתר, בשידורי ספורט בטלוויזיה בלווין ובכבלים, והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הנך גולש ברגע זה . בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר צ'רלטון תוכל לפנות לצ'רלטון באמצעות הקישור " יצירת קשר " . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין צ'רלטון. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתמש בשירותי האתר: צפייה בתכני וידאו, קריאת מאמרים נתוני משחקים לוח שידורים וטבלאות (להלן:"שירותים" ) .במסגרת תקנון זה "גולש " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "צ'רלטון " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע . השימוש באתר השימוש באתר היינו לצרכים פרטיים ואישיים ולא לשימוש פומבי, אלא אם קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של צ'רלטון לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה דע כי שימוש בניגוד לתנאי התקנון מהווה, בין היתר, עילה לתביעה נזיקין . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים . מידע ותכנים באינטרנט צ'רלטון איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב אתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. צ'רלטון רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין . צ'רלטון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ,שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט האינדקס . צ'רלטון לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם . קניין רוחני מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר, משחקים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנן של צ'רלטון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'רלטון בכתב ומראש. סימני המסחר בסימן ספורט ,1 ספורט2 ,ספורט3, ספורט 4 ו/או בסימן המסחר של צ'רלטון, הנם קניינה של צ'רלטון בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. הפרת האמור לעיל מהווה ,בין היתר, משום הפרת זכויות יוצרים, בניגוד לחוק זכות יוצרים, 1911, וכן פגיעה בזכות הקניין החוקתית הנתונה לצ'רלטון בהתאם סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משום גזל בלשון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל שימוש בקניינה של צ'רלטון שלא כדין. משום הפרה של סעיפים 1 ו 2 - לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999 – דבר המזכה את צ'רלטון בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד 100,000 ש"ח, בגין כל הפרה והפרה בנפרד, ע"פ סעיף 13 לאותו החוק. משום עשיית עושר ולא במשפט, כמשמעות מונח זה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – 1979, באשר במעשים אלו יהא משום התעשרות שלא כדין על חשבון צ'רלטון . מידע מסחרי כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. צ'רלטון איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב אתר או ירכשו באמצעותן. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה . פרסום בוידאו מבוצע עבור צ'רלטון ע"י חברת ארטימדיה. נא עיין בתנאי מדיניות הפרטיות של חברת .http://arti-media.net/privacy-policy בקישור ארטימדיה הגנת הפרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שצ'רלטון תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. צ'רלטון רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות של צ'רלטון . צ'רלטון מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'רלטון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר , בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או צ'רלטון , ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שצ'רלטון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של צ'רלטון עם צד שלישי כלשהו . בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי צ'רלטון תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך באמצעות הקישור צור קשר שבאתר . מחיקת מידע כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. צ'רלטון אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך . ניתוק, הפסקה ושינויים צ'רלטון רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה . כמו כן רשאית צ'רלטון לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי . אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על צ'רלטון אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה . צ'רלטון תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם -והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'רלטון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . הצהרות והתחייבויות הגולשים תנאי שימוש באתר אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר ( www.sport1.co.il להלן: "האתר") ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם domain name ( www.sport1.co.il(ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר ספורט 1/2" ו/או "האתר .(" האתר מנוהל ע"י חברת צ'רלטון בע"מ ("צ'רלטון"), חברה פרטית שמספרה 511717688 מרח' האחים מסלויטה 15 ת"א. צ'רלטון הנה חברה העוסקת, בין היתר, בשידורי ספורט בטלוויזיה בלווין ובכבלים, והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הנך גולש ברגע זה . בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר צ'רלטון תוכל לפנות לצ'רלטון באמצעות הקישור " יצירת קשר " . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין צ'רלטון. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתמש בשירותי האתר: צפייה בתכני וידאו, קריאת מאמרים נתוני משחקים לוח שידורים וטבלאות (להלן:"שירותים" ) .במסגרת תקנון זה "גולש " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "צ'רלטון " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע . השימוש באתר השימוש באתר היינו לצרכים פרטיים ואישיים ולא לשימוש פומבי, אלא אם קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של צ'רלטון לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה דע כי שימוש בניגוד לתנאי התקנון מהווה, בין היתר, עילה לתביעה נזיקין . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים . מידע ותכנים באינטרנט צ'רלטון איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב אתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. צ'רלטון רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין . צ'רלטון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ,שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט האינדקס . צ'רלטון לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם . קניין רוחני מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר, משחקים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנן של צ'רלטון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'רלטון בכתב ומראש. סימני המסחר בסימן ספורט ,1 ספורט2, ספורט3, ספורט 4 ו/או בסימן המסחר של צ'רלטון, הנם קניינה של צ'רלטון בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. הפרת האמור לעיל מהווה ,בין היתר, משום הפרת זכויות יוצרים, בניגוד לחוק זכות יוצרים, 1911, וכן פגיעה בזכות הקניין החוקתית הנתונה לצ'רלטון בהתאם סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משום גזל בלשון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל שימוש בקניינה של צ'רלטון שלא כדין. משום הפרה של סעיפים 1 ו 2 - לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999– דבר המזכה את צ'רלטון בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד 100000 ש"ח, בגין כל הפרה והפרה בנפרד, ע"פ סעיף 13 לאותו החוק. משום עשיית עושר ולא במשפט, כמשמעות מונח זה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – 1979, באשר במעשים אלו יהא משום התעשרות שלא כדין על חשבון צ'רלטון . מידע מסחרי כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. צ'רלטון איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב אתר או ירכשו באמצעותן. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה . הגנת הפרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שצ'רלטון תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. צ'רלטון רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות של צ'רלטון . צ'רלטון מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'רלטון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר , בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או צ'רלטון , ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שצ'רלטון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של צ'רלטון עם צד שלישי כלשהו . בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי צ'רלטון תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך באמצעות הקישור צור קשר שבאתר . מחיקת מידע כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. צ'רלטון אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך . ניתוק, הפסקה ושינויים צ'רלטון רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה . כמו כן רשאית צ'רלטון לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי . אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על צ'רלטון אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה . צ'רלטון תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם -והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'רלטון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . הצהרות והתחייבויות הגולשים בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי צ'רלטון כדלקמן: - לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; - לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידך לבלוג ו/או לאתר צ'רלטון ו/או לכל שירות אחר של צ'רלטון חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים ,מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין ; הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום; לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. - לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; - לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; - לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; - לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון; - לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; - להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לך, מעת לעת, ע"י האתר ; - לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ) Worms ,(ואנדלים) Vandals, (יישומים מזיקים Applications ( ) Maliciousוכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; - לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; - לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; - לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981; - לא להפנות לכל קישור) link (או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה - .לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לך ע"י האתר, אלא אם קיבלה את הסכמת צ'רלטון לכך, מראש ובכתב .גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, וצ'רלטון תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו . הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי צ'רלטון כדלקמן: - לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; - לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידך לבלוג ו/או לאתר צ'רלטון ו/או לכל שירות אחר של צ'רלטון חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים , מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין ; הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום; לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. - לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; - לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; - לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; - לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון; - לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; - להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לך, מעת לעת, ע"י האתר ; - לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, Worms (ואנדלים , Vandals יישומים מזיקים) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; - לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; - לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; - לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981; - לא להפנות לכל קישור) link (או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה - .לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לך ע"י האתר, אלא אם קיבלה את הסכמת צ'רלטון לכך, מראש ובכתב .גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, וצ'רלטון תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלב. המשתמש מאשר כי ידוע לו ש UEFA היא בעל הזכויות לתכני הליגה האירופית ו EURO U-21. כל התכנים המוצגים באתר ספורט1 הם לשימוש אישי בלבד, ולא ניתן כל רשיון אלא אם סופק במפורש ובכתב. UEFA מסירה מעצמה כל אחריות לגבי השידור באתר ספורט1.

מעריב
ברשתות החברתיות
כל הזכויות שמורות לצ'רלטון בע"מ