מדיניות פרטיות

 1. התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הקשורה בשימוש באתר ו/או באפליקציה של ספורט 1 (להלן: "האתר") ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בה ו/או התקנון ונכללת בתוכו. 
 2. מדיניות הפרטיות נועדה להוסיף ולא לגרוע או לפגוע בתקנון הנ"ל. 
 3. עצם השימוש באתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בהם מהווה הסכמתך לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.
 4. השימוש בנתונים שתאסוף החברה, כפי שיפורט להלן, ייעשה בכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לתקנון זה, למטרות המפורטות בתקנון זה בלבד. המידע יישמר במאגריה הרשומים של החברה.

רישום 

 1. שימוש באתר לא מצריך רישום, אולם משפר את חווית המשתמש ומעשיר אותה. אם יבחר המשתמש לעשות כן, באחדים מן השירותים יתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. המשתמש יתבקש למסור רק את המידע הנחוץ לאותו השירות אליו נרשם, בכפוף להסכמתו.
 2. משתמש אשר יבחר להירשם כאמור, מתחייב למסור את פרטיו הנכונים והמדויקים. 
 3. הרישום מתבצע באמצעות רישום ישיר (במסגרתו יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים (כמו למשל, שם וכתובת דוא"ל) או באמצעות חשבון המשתמש ברשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל).
 4. שימוש ברשתות חברתיות לשם רישום לאפליקציה הוא חיצוני ונפרד לאפליקציה וכפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות אלו. כמו כן, רישום לאפליקציה באמצעות חשבון המשתמש ברשתות חברתיות מאפשר לאתר גישה למידע הבסיסי בפרופיל הרשת החברתית, כגון שם, כתובת דוא"ל, תמונת פרופיל וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית. גישת האתר למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית מאפשר גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות של המשתמש באותה רשת חברתית, אותן ניתן לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.
 5. יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק ו/או גוגל לאתר החברה, יידרש המשתמש לתת את הסכמתו מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק ו/או גוגל. 
 6. האתר יהיה רשאי להסתמך על פרטים ומידע אשר יימסר לו על ידי המשתמש, בין השאר ובמיוחד בעת הרישום, לכל דבר ועניין. מובהר כי האתר אינו אחראי על אמיתות הפרטים אשר יימסרו לו במסגרת הליך הרישום ו/או המידע המופיע בחשבון המשתמש ברשתות חברתיות ולא יהיה אחראי האתר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו לגולש באפליקציה ו/או לכל צד שלישי עקב הסתמכותנו על הפרטים ו/או המידע כאמור ושימוש של האתר בפרטים ובמידע אלו.

עוגיות 

 1. מובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה מהווה הסכמה לשמירת מידע ונתונים במאגר החברה, שימוש בפרטים לשם אספקת השירותים, התאמת פרסומות, תפעול ופיתוח, בדיקות תקינות ותחזוקה, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, יצירת קשר וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית.
 2. משתמש יכול למחוק את העוגייה בכל שלב מציוד הקצה שברשותו. כמו כן, יכול המשתמש לבחור מראש שלא לאפשר לאפליקציה לאחסן עוגיות בציוד הקצה שברשותו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה של ציוד הקצה. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי לא יוכל להשתמש בשירותים ובתכונות המופיעים באפליקציה או בקישורים המופיעים בה, כולם או חלקם.
 3. הגנת פרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמתו של המשתמש לכך שהאתר ו/או החברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. 
 4. המודעות המפורסמות באתר מנוהלות ע"י צדדים שלישיים, המהווים מערכי הגשת פרסום. אלה עשויים להשתמש ו/או להפעיל קבצי cookies, ואין החברה אחראית לכל תלונה ו/או נזק שיגרם על ידי צד שלישי כאמור.  
 5. פרסום מודעות באתר לא מהווה המלצה ו/או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה; 
 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים, במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו. 
 7. החברה לא תישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם, לרבות כל נזק ישיר ו/או עקיף כספי ו/או אחר.

פנייה למשתמשי האפליקציה 

 1. החברה עשויה לשלוח למשתמשים הודעות מתפרצות (Push Notifications). במידה ויבקש משתמש לחדול מקבלת הודעות מתפרצות כאמור, יהיה עליו להסיר תכונה זו באופן עצמאי באמצעות שימוש בתפריט ההגדרות הרלוונטי במכשיר הקצה שברשותך. הSDK בו אנו משתמשים רשאי לאסוף מידע אודות אילו אפליקציות מותקנות למשתמש על גבי המכשיר.
 2. חלק מהשירותים הניתנים באמצעות האפליקציה הינם שירותים מבוססי מיקום, אשר עושים שימוש בטכנולוגיית GPS על מנת לקבוע את מיקומו של המשתמש ולספק לו תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. המשתמש יוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומו על ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותו. יחד עם זאת, ביטול אפשרות זו עשויה למנוע מהאתר לספק למשתמש תכנים מותאמים אישית כאמור לעיל. 

איסוף ושימוש במידע

 1. החברה רשאית להשתמש בפרטים שימסור משתמש ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, נוהגיו, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שקרא באתרים, העמודים בהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתרים, תכנים או פרסומות אותם קרא, השירותים וההצעות שהתעניין בהם, מיקומו בעת השימוש (Geo-location), נתוני כתובת האינטרנט (IP address)  שבאמצעותם ניגש לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותו, סוג המכשיר הקצה שברשותו (לרבות ו-Device ID Advertising ID), וזאת לצורך המטרות כדלהלן:
  1. אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם להעדפות המשתמש, מיקומו ותחומי העניין שלו, בהתאם לפרטים שבחר למסור. 
  2. יצירת אזור אישי באתר שיותאם להעדפותיו של המשתמש;
  3. ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; 
  4. תפעול ו/או בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין;
  5. התאמת ו/או העשרת התכנים ו/או הפרסומות שיוצגו באתר; 
  6. יצירת קשר, במקרה הצורך ובהתאם לטיב השירות בו בחר המשתמש;
  7. רכישת מוצרים ושירותים באתר. יובהר כי גבית כספים עבור רכישת מוצרים תתבצע על ידי חברות סליקה. ייתכן ויידרש המשתמש למסור, בכפוף להסכמתו הפרטנית, מידע נוסף, כגון: שם, כתובת לשליחת חשבונית וכדומה. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה.  
  8. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.
 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע הנוגע לפעילות המשתמשים.
 2. במקרה של מיזוג ו/או רכישה ו/או העברה חוקית של פעילות החברה ו/או שיתוף פעולה מסחרי למטרות שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או אחסון מידע, החברה תהא זכאית להעביר לאותו הגוף מידע כאמור, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 
 3. מחיקת חשבון משתמש , ניתן לשלוח בקשה בעזרת הטופס הבא.

זכויותיך כמשתמש

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב( באמצעות פנייה אלינו בכתובת [email protected] , תוך ציון פרטיך לשם עדכון בדבר מחיקת פרטיך מהמאגר כמפורט להלן) שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אנו נמחק את המידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצלנו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

אבטחת מידע

 1. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.