חיזוק העצמאות השיפוטית ושיפור היעילות בבית הדין: ההמלצות שאושרו

play
| אתר רשמי, יניב טוכמן
תיקתקנו: סיכום אירועי היום בספורט, 3.4 05:53

מזכירות ההתאחדות לכדורגל אישרה פה אחד את המלצות "הוועדה לבחינת מבנה מוסדות השיפוט ומתכונת פעילותם". הפרטים המלאים בידיעה

(גודל טקסט)

מזכירות ההתאחדות לכדורגל אישרה היום (רביעי) פה אחד את המלצות "הוועדה לבחינת מבנה מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל ומתכונת פעילותם". ההמלצות יועברו לניסוח ולאישור הגורמים המוסמכים לטובת תיקון תקנונים הנדרשים ליישומן.

הוועדה – יו"ר הוועדה פרופסור מיגל דויטש, ד"ר אסף הראל, ד"ר חגי ויניצקי – מונתה על ידי הנהלת ההתאחדות ב-28.8.23 והגישה את המלצותיה בשלהי ינואר 2024. בכתב המינוי התבקשו חברי הוועדה לבחון את מבנה המוסדות השיפוטיים בהתאחדות, סמכויות המוסדות השיפוטיים וגופים המקבלים החלטות שיפוטיות בהתאחדות (מוסד לבוררות מוסד למעמד השחקן) ומתכונת פעילותם, קריטריונים לכהונה במוסדות השיפוט, דרכי הבחירה של דיינים, תקופת כהונתם וכל דבר נוסף שסברו כי הוא מועילה ונחוץ לגיבוש מסקנותיהם.

נשיא בית הדין העליון החדש, השופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין, לצד הדיינים פרופסור מיגל דויטש, דוד יהב
| אתר רשמי, יניב טוכמן

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: "אני מודה לחברי הוועדה בראשות פרופסור מיגל דויטש על ההשקעה, החשיבה היצירתית, המחויבות והחזון. מדובר במסמך מעמיק שהפך כל אבן והעז לעסוק ביסודות במטרה להבטיח יסודות עוד יותר טובים. אני גאה במערכת המשפטית של ההתאחדות לכדורגל, ביושרה שלה, במקצועיותה ומעל לכל בעצמאותה. כל אלה ימשיכו להיות עמודי התווך של המערכת ואליהם יתווספו שינויים מתבקשים, חידושים, שעיקרם שירות טוב יותר, פרמטרים מקצועיים, זכויות ייצוג, זכות ערעור, קריטריונים ברורים לבחירת דיינים ובחירת אנשי ונשות המקצוע על ידי ועדה בלתי תלויה. המחויבות המלאה שלי ושל חברי וחברותיי להנהלת ההתאחדות למערכת השיפוטית ולעצמאותה זכתה לשיתוף פעולה מבורך מצד נשיא בית הדין העליון, ד"ר עדי זרנקין (שופט בדימוס), שהשיא תרומה רבה למציאת האיזונים הראויים והצעדת המערכת קדימה מבלי חשש משינויים מרחיקי לכת, פורצי דרך".

יו"ר הוועדה, פרופ' מיגל דויטש: "הוועדה התבקשה לבחון את מבנה מערכות השיפוט השונות בהתאחדות ומתכונת פעילותן. לצורך כך איתרה וניתחה הוועדה היבטים אשר לגביהם ראוי לשפר את המצב הקיים. הוועדה שמעה בעלי תפקידים בעבר ובהווה וקיבלה סקירות על המצב הנוהג מחוץ לישראל, מ- 16 התאחדויות זרות, ביניהן אנגליה, איטליה, הולנד, בלגיה, דנמרק, שווייץ, שבדיה, ועוד. המלצות הוועדה מבקשות, בין היתר, להשביח את ההגינות הדיונית בהליכים השיפוטיים ואת ההגנה על זכויות יסוד, באמצעות ביטול הגבלות תקנוניות המוטלות כיום על הגשת ראיות על ידי נאשמים ועל הגשת ערעורים, חידוד מעמדו של דו"ח שופט המשחק, קביעתה של חובת הנמקה, הקמת ערכאה ערעורית במוסד לבוררות, ועוד. בצד כך, הוועדה ממליצה על צעדים לשיפור היעילות בהליכים, כגון באמצעות הגדלת כמות הדיינים בבית הדין המשמעתי וכמות ימי הדיונים בו, מיסוד הליכי גישור ועוד.

"כן מומלץ לבטל הגבלות תקנוניות מסוימות הקיימות כיום ביחס לביקורת שיפוטית על החלטות של גופי ההתאחדות ולהקנות לעמותות שונות זכות עמידה בפני בית הדין העליון בעניינים ציבוריים חשובים. הוועדה גם ממליצה על תיחום מחודש של סמכויות המוסד לבוררות והמוסד למעמד השחקן ביחס לקביעת "דמי השבחה". עוד מומלץ לקבוע קריטריונים שקופים ביחס לרישום שחקן זר כשחקן ישראלי ולעריכת עסקאות טיעון על ידי התובע מטעם ההתאחדות.

הקו המנחה בהמלצות הוועדה הוא שימור וביצור העצמאות השיפוטית של בתי הדין באמצעות ביטול הצורך באישור האסיפה הכללית של ההתאחדות (המורכבת מנציגי קבוצות) ביחס לבחירת דיינים וקביעת קדנציה ארוכה אחת לדיינים, בת שמונה שנים. מומלץ כי תוקם וועדה מקצועית לבחירת דיינים בראשות נשיא בית הדין העליון, אשר הרכבה ימנע ריכוזיות-יתר בבחירת דיינים ואשר תפעל על יסוד קריטריונים אובייקטיביים שייקבעו בכל הנוגע לכשירות וכישורי הדיינים. קריטריונים אלה יהיו ברוח הכללים הנוהגים בנדון במערכת המשפט הכללית. לבסוף, חובה נעימה היא לי להודות לחברי הוועדה הנוספים, ד"ר אסף הראל וד"ר חגי ויניצקי, על תרומתם החשובה לעבודת הוועדה".

נשיא בית הדין העליון, ד"ר עדי זרנקין (שופט בדימ'): "הוועדה לבחינת מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל עשתה עבודה מקצועית ומקיפה, לעילא ולעילא, ויפה עשתה מזכירות ההתאחדות בשעה שאישרה את עיקרי המלצותיה. אני סבור כי יישום ההמלצות יהא בו כדי לתרום לשימור מעמדם של מוסדות השיפוט, כמוסדות מקצועיים, עצמאיים ובלתי תלויים".

הדיינים של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל
הדיינים של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל | שלומי גבאי

תכלית ועיקרי המלצות

חיזוק העצמאות השיפוטית

מומלץ לבטל את הצורך באישור האסיפה הכללית של ההתאחדות (המורכבת מנציגי הקבוצות), ביחס לבחירת דיינים; דיינים ייבחרו לקדנציה ארוכה אחת של שמונה שנים, על ידי ועדת בחירה של חמישה חברים, אשר בה לא יכהנו נציגי קבוצות. הדבר יבטיח כי לא תתקיים מראית-עין לתלות כלשהי של דיינים.

בראש הוועדה יעמוד נשיא בית הדין העליון; בנוסף לנשיא, מליאת בית הדין העליון תבחר שני חברים נוספים – האחד חבר נשיאות בית הדין והשני נציג ציבור. כמו-כן, לנשיא בית הדין העליון יהיה מעמד מייעץ ביחס לבחירת החבר הרביעי, אשר יהיה יועץ משפטי או תובע לשעבר של ההתאחדות או של איגוד ספורט אחר.

השבחת ההגינות הדיונית

מומלץ לבטל את ההגבלה התקנונית המוטלת כיום על הגשת ראיות על ידי נאשמים. מוצע כי הנאשם יהיה זכאי להגיש כל ראיה רלוונטית; בנוסף, הדו"ח של שופט המשחק יהווה ראיה לכאורה לגבי עובדות המצויות בידיעה ישירה, בעוד שביחס לעובדות אחרות יידרש "דבר-מה נוסף" על מנת להקנות לאמור בדו"ח השופט מעמד של ראיה לכאורה. בנוסף, תעוגן ותחוזק חובת ההנמקה של החלטות שיפוטיות; עוד מומלץ להקים קליניקה משפטית, אשר תסייע לנאשמים בלתי-מיוצגים.

כמו-כן, תבוטלנה כל ההגבלות התקנוניות המוטלות כיום ביחס להגשת ערעורים לבית הדין העליון, על פסקי דין של ביה"ד המשמעתי. זאת, נוכח היותה של זכות הערעור זכות בסיסית. באותה רוח, מומלצת הקמה של ערכאת ערעור במוסד לבוררות. בנוסף, תוסדר זכות הערעור למוסד לבוררות על עונשים פנימיים שמטילים מועדונים.

אובייקטיביזציה של בחירת דיינים, שקיפות והקצבות כהונה

ייקבעו כללים לבחירת דיינים, ברוח הכללים הנוהגים ביחס לבחירת שופטים במערכת השיפוט הכללית. כמו-כן ייקבעו הסדרים ביחס לתנאי הכשירות של המועמדים לשמש בכהונה כדיינים, ואופן ההעלאה של מועמדויות. לצד כך, יותקן תקנון אתי לדיינים וייקבעו הסדרים המאפשרים הפסקת כהונה במקרים של ביצוע עבירה אתית, התנהגות בלתי-הולמת או חוסר התאמה מקצועית. הרכב הוועדה לבחירת דיינים, כנזכר לעיל, ימנע ריכוזיות-יתר בבחירת דיינים. הוועדה לבחירת דיינים גם תמנה פוסקים למוסד למעמד השחקן.

מומלץ כי דיינים ייבחרו לקדנציה אחת בלבד, בת שמונה שנים. הדבר יחזק את העצמאות השיפוטית, כאמור לעיל, ויהיה בו גם כדי לאזן בין הצורך לאפשר צבירת נסיון שיפוטי (דבר התורם ליעילות ההחלטות) לבין הצורך בהתחדשות וברענון השורות, מעת לעת.

הרחבת והבהרת היקף הביקורת השיפוטית

מומלץ לבטל הגבלות מסוימות הקיימות כיום ביחס לביקורת של ביה"ד העליון (בכובעו ה"מעין-בג"צי), על החלטות של גופי ההתאחדות. כמו-כן תורחב זכות העמידה בביה"ד העליון, כך שתוקנה זכות עמידה לעמותות בעניינים ציבוריים חשובים. מוצע גם להסדיר ולהבהיר היבטים מסוימים ביחס להיקף שיקול הדעת של ביה"ד העליון, אופן הקביעה של דיון נוסף, קביעת ההרכבים, ועוד.

תיחום סמכויות

מומלץ כי המוסד למעמד השחקן יהיה מוסמך רק ליתן הערכה בלתי-מחייבת ביחס ל"דמי ההשבחה" המגיעים למועדון בגין קידומו ואימונו של שחקן. יתר הנושאים המצויים כיום בסמכות מוסד זה יעברו לסמכות המוסד לבוררות.

שיפור היעילות של דיונים

מוצע להגדיל את כמות הדיינים בבית הדין המשמעתי ואת ימי הדיונים, ולקיים הליכי גישור משמעתי, לשם הקלה על העומס. הגדלת כמות הדיינים וימי הדיונים גם תאפשר שמיעה נרחבת יותר של טיעוני הצדדים. בתחום הבוררות, מומלץ להוסיף הוראות לתחימת המועדים למתן פסק בורר ולהסדרת השחרור של פסק הבורר ותשלום שכרו.

מה דעתך על הכתבה?

אהבתי
לא אהבתי